VAŽNIJE ŠTETOČINE RATARSKIH KULTURA I NJIHOVO SUZBIJANJE PRIMENOM INTEGRALNIH MERA

INSECTA – insekti

Adelphocoris lineolatus Goeze. – lucerkina stenica

Izgled

  • Odrasli insekt je sivozelene boje, dužine tela oko 8 mm. Ova vrsta ima široko rasprostranjenje i ubraja se u najvažnije stenice na oranicama, naročito lucerke, suncokreta i drugih kultura.

Adelphocoris lineolatus Goeze. - lucerkina stenica

Razmnožavanje

  • Ova vrsta tokom godine razvija dve generacije, povoljnih godina biva i tri generacije. Prezimljava u stadjumu jajeta u stabljici lucerke. Pojavljuju se krajem aprila i početkom maja, a prvi imago krajem maja i početkom juna. Ženke prve generacije polažu jaja u stabljiku lucerke na visinu od 20 do 30 cm, dok jedinke poslednje generacije to čine na visinu 5 cm od korenovog vrata. Razviće jedne generacije traje 5-6 nedelja. Odrasli insekti druge generacije masovno se sreću u avgustu. Polaganje jaja traje do kraja oktobra. Jedna ženka odloži 80-120 jaja.
  • Suvo i toplo vreme povoljno utiče na razmnožavanje, nepovoljno je hladno i kišovito proleće i početak leta, kao i dugotrajnija suša tokom leta. Pri ujednačenim vremenskim prilikama ostvaruje se najveća brojnost ove štetočine. Razmnožavanju doprinosi gajenje višegodišnjih leguminoza na većim površinama (naročito semenske lucerke), visoko košenje lucerke, itd. Prirodni neprijatelji mogu uništiti 15-33% jaja tokom prezimljavanja. Larve i imaga bivaju parazitirani 28-37%.

Štetnost

  • Polifagna vrsta, imago se može hraniti na preko 140 vrsta biljaka svrstanih u 20 porodica, dok je broj hraniteljki za larve znatno manji, u koje su uglavnom uključene leguminoze. Osnovna hraniteljka je lucerka, na kojoj je lucerkina stenica jedna od najopasnijih štetočina semenskog useva. Sisanjem sokova na vrhovima izbojaka i mladom lišću nastaje njihovo uvijanje i sušenje, dok napadnuti cvetovi i pupoljci venu, žute i otpadaju. Napad se lako poznaje po golim cvetnim grančicama. Prinosi semena često se smanjuju za 25-30%, ponekad i do 90%. Ova stenica ubraja se u opasnu štetočinu suncokreta.
  • Dugoročnu prognozu moguće je dati na osnovu utvrđivanja brojnosti stenice na lucerki, uglavnom u stadijumu zelenih mahuna. Ako gustina populacije biva dva puta veća od kritičnog broja, tada se u narednoj godini, u slučaju povoljnih vremenskih prilika, mogu očekivati štete. Ukoliko je brojnost ispod kritičnog praga ne treba očekivati značajnije štete i pored povoljnih klimatskih prilika (Jenser G.).
  • Kada se u 10 zamaha kečerom ulovi 5 stenica (imaga i odraslijih larvi), u Mađarskoj, predstavlja opasnost po useve semenske lucerke (Benedek P.). Kritičan broj za suncokret u Rusiji čini brojnost od 1 -3 stenice po biljci u vreme obrazovanja glavice (AlehinV.T.).

Suzbijanje

  • Agrotehničkim merama pripada važno mesto u okviru mera za suzbijanje ove štetočine. Tome doprinosi prostorna izolacija nove od stare lucerke (1-1,5 km), nisko košenje lucerke, povećanje broja košenja, brzo odnošenje koševine sa polja, održavanje strnjike u čistom stanju, drljanje lucerke rano u proleće i dr. Glavnu meru pred­stavlja nisko izvođenje svih košenja (na visinu od 4 do 6 cm), čime se postiže uništavanje 80-90% jaja lucerkine stenice.
  • Za hemijsko suzbijanje ove stenice u nas nisu registrovani preparati. U Rusiji se koriste insekticidi alfa cipermetrin, beta cipermetrin, deltametrin, diazinon, dimetoat, fenvalerat, fosalon, malation, lambda cihalotrin, permetrin I pirimifos metal, te mikrobiološki preparat na bazi bakterije B. thuringiensis za zaštitu semenske lucerke.

 

Preuzeto iz knjige „Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina“
Autor: dr Dušan Čamprag, Novi Sad, 2000.

Priredio: V. Lazić