SUDANSKA TRAVA ZA KRMU

16.11.2011.

Agrotehnika proizvodnje

Oranje treba izvesti u jesen na dubinu 25-30 cm, a zajedno s oranjem, ako je moguće, obaviti i osnovno đubrenje. Rano u proleće treba pristupiti dopunskoj obradi tla. Pred setvu cilj je ostvariti mrvičastu strukturu s „tvrdom posteljicom i mekim pokrivačem“ za zrno. Najpraktičnije oruđe je setvospremač s dubinom rada do dubine setve. Ako se seje kao naknadni usev nakon skidanja preduseva izvodi se plitka obrada tla i predsetvena priprema tla.

Sudanska trava ima izrazito velike potrebe za dušikom/azotom koji se dodaje u količini od 120-150 kg/ha, fosfora 80-100 kg/ha, a kalija 120-160 kg/ha. Polovicu fosfornih i kalijevih gnojiva/šubriva treba dodati prie oranja, a drugu polovinu u dopunskoj obradi tla. Do 1/3 dušika/azota treba uneti sa predsetvenom obradom tla, a preostale količina 30-40 kg/ha dušika/azota dodaje se u prihrani kada sudanska trava ima 6 do 10 listova te posle svake košnje treba obaviti prihranu sudanske trave sa 30- 40 kg/ha dušika (100- 150 kg/ha KAN-a). Od prihrane do upotrebe (košnje ili napasivanja) treba proći najmanje oko 20 dana. Pri đubrenju sudanske trave azotom treba biti oprezan, s obzirom na to da sudanska trava sadrži glukozid durin, a kao međuprodukt njegove razgradnje nastaje HCN (cijanovodik), koji je otrovan za domaće životinje. Sudanska se trava ne bi smela koristiti za ispašu dok biljke ne dostignu visinu od 50 cm, kada je i prinos znatno viši.

Sudanska trava – stočna krma

Seje se od kraja aprila do jula kao postrni usev. Najčešće se gaja kao naknadni ili postrni usjev. Za proizvodnju mase za silažu može se gajiti kao glavni usev ili kao naknadni usev posle iskorištavanja ozimih krmnih useva (grašak, grahorice, krmna repica i ogrštica). Često se seje u više rokova setve kako bi mogla kontinuirano pristizati za stočnu hranu u krmnom lancu.

Seje se na razmak između redova 15-20 cm za zelenu krmu, seno i napasivanje, a za proizvodnju silaže na međuredni razmak od 70 cm, kao kukuruz, zbog korištenja silažnog kombajna. Dubina setve sudanske trave je 3-4 cm. Norma setve iznosi 25-30 kg/ha. Samo se u postrnoj setvi mora upotrebiti veća količina semena 30-40 kg/ ha. Poslije setve u postrnom roku tlo bi trebalo obavezno povaljati. Zbog sporog početnog porasta, sudansku travu treba zaštititi od korova herbicidima koji se upotrebljavaju za zaštitu kukuruza (Radazin, Gesaprim i sl.), ali ne onim herbicidima koji suzbijaju divlji sirak u kukuruzu.

Korišćenje sudanske trave

Košnju sudanske trave za zelenu krmu najbolje je obaviti do početka izbijanja cvata metlice, kad se sudanska trava izvrsno regenerira iz čvora bokorenja i prizemnih izdanaka i daje još jedan otkos zelene mase koja je izvrsne kakvoće. Za silažu se kosi kada su metlice formirane, a zanimljivo je da se i u toj fenofazi još uvek dobro regenerira.

Treba posebno istaknuti da ako se sudanska trava koristi za zelenu stočnu hranu, treba je kositi na visini 10-12 cm iznad površine zbog znatnog broja začetaka sekundarnih izboja u pazušcu listova prizemnih članaka važnih za regeneraciju. Lisna masa je bogata belančevinama, a stabljika sadrži puno ugljikohidrata. Kao glavni usev kod višekratne košnje dostiže prinose više od 100 t/ha.

Izvor: Gospodarski list, Doc. dr. sc. Darko Uher

Priredio: V. Lazić