Jubilarni 15. Zimski seminar farmera održan je na Tari u hotelu “Omorika” od 27. januara do 2. februara 2019. godine.

Kao i na svakom dosadašnjem seminaru, poljoprivrednici (učesnici seminara) su doneli  stavove, zaključke i predloge koji su dostavljeni Ministarstvu poljoprivrede, Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu i Ministarstvu finansija.

STAVOVI I PREDLOZI SA 15. ZIMSKOG SEMINARA POLJOPRIVREDNIKA NA TARI

 1. ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
 • Predstavnici Kluba su članovi radne grupe za pripremu Nacrta Zakona o poljoprivrednom zemljištu te će moći aktivno da doprinesu u izradi kvalitetnog Nacrta ovog Zakona.
 • Radna grupa treba da bude proširena, da bi predstavnici svih sektora poljoprivrede bili zastupljeni (povrtari, voćari…).
 • Ubrzati postupak donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
 1. REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
 • Da se uredi Registar poljoprivrednih gazdinstava da bi poljoprivrednici mogli da realno predstave svoje poljoprivredno gazdinstvo (površine, članovi, broj grla stoke…)
 • Ugovori sa fizičkim licima – zakupodavci neće da potpisuju ugovore o zakupu da ne bi postali obveznici poreza na prihod od izdavanja nepokretnosti (20%). Predlažemo da se ukine ova vrsta poreske obaveze za fizička lica.
 • Da se omogući zakup od pravnih lica pošto je do sada to bilo obezbeđeno samo za poljoprivredno zemljište u vlasništvu crkava, manastira ili Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 • Da se jasno u RPG odredi ko se bavi isključivo poljoprivredom (dokaz socialno osiguranje i da to bude prioritet/prednost pri dodeli podsticaja).
 1. AGRO DIZEL
 • Da MPŠV u saradnji sa MFIN, iznađu rešenje za umanjenje cene goriva koje se koristi u poljoprivredne svrhe.
 • Da se gorivo po povoljnijim cenama obezbedi za površine koje su registrovane u RPG.
 • Definisati potrebe za količinama goriva po jedinici površine u zavisnosti od sektora biljne proizvodnje.
 1. POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA
 • MFIN da da objedinjeno tumačenje načina određivanja poreza na prenos apsolutnih prava na promet zemljišta (poljoprivredno zemljište koje se graniči sa građevinskim zemljištem ili zemljište koje se vodi kao građevinsko a koristi se za poljoprivrednu proizvodnju) pošto se javljaju velike razlike između različitih filijala.
 • Da se uvede poresko oslobođenje za porez na prenos apsolutnih prava na promet zemljišta, za poljoprivrednike mlađe od 40 godina, za prvih 30 ha poljoprivrednog zemljišta.
 1. NPRR I IPARD
 • Da se u IPARD donja granica poveća sa 50 ha na 100 ha u sektoru žitarica i ostalih kultura.
 • Da se, analogno sektorima povrtarstva i voćarstva, uvede da se minimum nacionalnih standarda mora ispunjavati samo u datom sektoru za koji se podnosi.
 • Da se maksimalni iznos podsticaja po korisniku u NPRR za nabavku opreme i mehanizacije poveća sa 1,5 miliona na 3,0 miliona.
 1. BILJNI GENETIČKI RESURSI
 • Važno je unaprediti podsticaje za očuvanje i umnožavanje biljnih genetičkih resursa jer ova mera koristi do 60 puta manje sredstava od animalnih genetičkih resursa.
 1. UNAPREĐENJE RURALNE INFRASTRUKTURE
 • Podsticanje izgradnje i unapređenja putne, saobraćajne, telekomunikacione infrastrukture.
 • Podsticanje razvoja agro-industrijskih zona u ruralnim područjima u svrhu omogućavanja otvaranja radnih mesta za ruralno stanovništvo.
 1. SASTANAK SA SEKRETARIJATOM ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU I JP VODE VOJVODINE
 • Zahteva se hitan sastanak sa predstavnicima resornog sekretarijata AP Vojvodine i JP Vode Vojvodine na temu NAKNADE ZA ODVONJAVANJE.