Četvrtak, 17 Jun 2021.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Serijal: Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina (31)

VAŽNIJE ŠTETOČINE RATARSKIH KULTURA I NJIHOVO SUZBIJANJE PRIMENOM INTEGRALNIH MERA

INSECTA – insekti

Phorodon humuli Schrk. – hmeljova vaš

Izgled

  • Beskrilne vaši duge do 2 mm, najpre bledo, a kasnije otvoreno zelene boje. Telo krilatih oblika nešto je manje i tamnozelene boje. Ova vrsta, pored pregljeva, ubraja se u najvažnije štetočine hmeija. U primarne, osnovne, domaćine spadaju razne vrste šljiva na kojima štetočina prezimljava u stadijumu jajeta.

Phorodon humuli Schrk. - hmeljova vaš

Razmnožavanje

  • Osnivačice se na šljivama obično javljaju u martu i početkom aprila. One rađaju u proseku oko 70 larvi. Na primarnom domaćinu razvija se 3-5 fundatrigenih generacija, a krilate jedinke obično se pojavljuju u drugoj ili trećoj generaciji. Preletanje krilatih individua, sa šljive na hmeij (sekundarnog domaćina), traje 40-70 dana i najmasovnije se dešava krajem maja i početkom juna.
  • Na hmelju se razvija 9-16 generacija, pri tome razviće jedne generacije na 20°C traje 7-10 dana. Beskrilne partenogenetske ženke žive 15-30 dana i rađaju ukupno 80-90 larvi. Maksimum množenja dešava se u drugoj polovini juna. Remigrirajuća forma obično se javlja u septembru, hrani se na šljivama i kasno u jesen daje seksualnu generaciju koja polaže zimska jaja.
  • Razmnožavanje hmeljove vaši prvenstveno zavisi od temperature i relativne vlažnosti vazduha, kvaliteta hrane (sadržaja aminokiselina) i od delovanja prirodnih neprijatelja. Optimum predstavlja 17-20°C i relativna vlažnost vazduha od preko 60%. Slaba. tiha i kratkotrajna kiša doprinosi množenju ali pljusak sa vetrom spira brojne jedinke sa lišća. Navodnjavanje hmelja doprinosi razmnožavanju, kao i đubrenje azotom. Doza od 200 kg/ha prouzrokuje uvećanje plodnosti ženki za 1,8-2,0 puta (Solodjuk G.D.). U Rumuniji je ustanovljeno oko 25 vrsta predatora i parazitoida na ovoj štetočini (Perju T.). Od prirodnih neprijatelja najvažnija je bubamara

Štete

  • Usled napada ove vaši na hmelju nastaje uvijanje i sušenje lišća i zakržljalost izbojaka, biljke zaostaju u rastu i imaju mali broj rodnih grančica. Prinos može biti snižen za 12-87%. Hmeljova vaš luči obilnu medliku pa se na njoj razvija čađavica, koja može skoro sasvim uništiti kvalitet šišarica.

Suzbijanje

  • Kratkoročna prognoza stepena opasnosti od napada hmeljove vaši zasniva se na sistematskom praćenju dinamike brojnosti ove štetočine, kao i njenih prirodnih neprijatelja, uz korišćenje podataka o izgledima vremenskih prilika. Kada se ustanovi 100 jedinki hmeljove vaši na 50 listova uzetih sa tri različite visine biljaka, u Sloveniji se uzima kao pokazatelj potrebe za izvođenjem zaštite useva (Žolnir M.).
  • Važno je izabrati odgovarajuće mesto za formiranje novog hmeljarnika, koji treba da se nalazi što dalje od zasada šljiva i stabala drugih vrsta iz roda Prunus (trnjine, magrive, trnovače), s obzirom da oni predstavljaju primarne domaćine za hmeljovu vaš. Postoje sorte hmelja koje ispoljavaju tolerantnost prema napadu ove štetočine. U cilju biološkog suzbijanja koriste se preparati na bazi bakterije B. thuringiensis.
  • Za hemijsko suzbijanje u nas se upotrebljavaju preparati na bazi acefata, beta-ciflutrina, deltametrina, ometoata i imidakloprida. U Rusiji se u tu svrhu koriste insekticidi amitraz, deltametrin, diazinon, dimetoat, esfenvalerat, fenvalerat, formotion, fosalon, hlorpirifos, lambda cihalotrin i malation. U Sloveniji se hmelj, tokom vegetacije, u zavisnosti od aficida, tretira 1-4 puta.

Preuzeto iz knjige „Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina“
Autor: dr Dušan Čamprag, Novi Sad, 2000.
Priredio: V. Lazić