Utorak, 27 Oktobar 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Serijal: Lovstvo u Vojvodini (158)

Knjiga „Lovstvo u Vojvodini“ je XXII knjiga u ediciji „Kulturno-istorijska baština Vojvodine“. Izdavač: KID PČESA, Novi Sad, Narodnog fronta 10/III

 

Lovačka udruženja (7)

 

Pravila Saveznog lovačkog udruženja u Srbobranu, srez Stari Bečej

Posle stupanja na snagu Zakona o lovu, Savez lovačkog udruženja za Vojvodinu se reorganizovao i doneo nova pravila koja su odobrena od strane Kraljevske banske uprave Dunavske banovine pod brojem 72460 od 08.11.1935. godine, a novo ime je Savez lovačkog udruženja za Dunavsku banovinu.

Takođe su doneti i pravilnici o unutrašnjem poslovanju lovačkog udruženja, što će povoljno uticati na unapređenje lovišta.

Savezno lovačko udruženje u Srbobranu je na svojoj Skupštini 21.01.1936. godine, među prvim lovačkim društvima u Vojvodini, doneo svoja nova pravila.

U 25 članova Pravila Saveznog lovačkog udruženja u Srbobranu sadržano je u skraćenom obimu najvažnije:

– Organizacija, ime, sedište i jezik udruženja.

Udruženje je organizovano na osnovu Zakona o lovu iz 1931. godine i banovinske uredbe za izvršenje Zakona iz 1935. godine, kao i Pravila Saveza lovačkog udruženja za Dunavsku banovinu, te ovih osnovnih pravila, ovo udruženje dobija svoje ime „Savezno lovačko udruženje u Srbobranu“. U sredini okruglog pečata je glava srndaća. Zvanični jezik i aministracija su državni.

 

– Cilj i zadatak udruženja je:

a) da udružuje sve lovce u Savez lovačkog udruženja i preko ovog u Savez lovačkog udruženja Dunavske banovine;

b) da se stara o unapređenju lovstva, stručno vaspitava lovce i da ih disciplinuje u smislu saveznih pravila;

c) da nastoji da se Zakon strogo izvršava;

d) da među članovima razvija međusobno druželjublje, ljubav prema lovstvu;

e) da vodi brigu da se korisna divljač gaji, hrani i čuva, a članovi steknu potrebno znanje o racionalnom lovu, a štetnu divljač uništava svim zakonskim sredstvima;

f) da pomogne članstvu u najpovoljnijoj nabavci lovačkog pribora, municije, lovačkih pasa itd;

g) da osigura svoje članove i čuvare protiv nesretnih slučajeva u lovu;

h) da za svoje članove i prijatelje priređuje društvene lovove, izlete, utakmice, zabave, slave, poučna i stručna predavanja o gađanju, upotrebi oružja, municije, dresuri lovačkih pasa itd;

i) da upozna svoje članove o kolektivnim dužnostima i pravima.

 

– Članovi Saveznog lovačkog udruženja su:

a) Redovni članovi (da ispunjavaju lovačke uslove i imaju moralne vrline);

b) Vanredni članovi (simpatizeri lova);

c) Članovi dobrotvori (davaoci priloga);

d) Počasni članovi (sa zaslugama).

– Primanje članova udruženja:

Pri primanju člana kandidata objektivno se ocenjuju lovačke i moralne osobine člana kandidata. Na svakih 350 kj zemljišta prima se jedan lovac. Svi redovni članovi, kao i svi ostali, moraju imati uredne lovačke isprave (oružni list, dopuštenje za lovljenje, lovačku kartu i priznanicu za plaćenu banovinsku taksu).

 

– Prestanak članstva:

a) Smrću člana;

b) Svojevoljnim istupanjem uz opravdane razloge i ispunjenje svojih stečenih obaveza;

c) Isključenjem iz udruženja;

d) Ako se član ogreši o zakonske propise i pravila Udruženja i Saveza.

 

– Prava članova:

a) Redovni članovi da učestvuju u rešavanju na skupštinama Udruženja, da biraju i budu birani u upravu;

b) Svi članovi mogu podnositi predloge u korist unapređenja lovstva i davati opravdane primedbe;

c) Redovni članovi imaju prava da učestvuju u zajedničkim lovovima, hajkama, utakmicama, izletima i zabavama koje udruženje priredi; na sve ovo mogu biti pozvani vanredni i počasni članovi i dobrotvori;

d) Redovni članovi mogu da traže na uvid knjige, račune, zapisnike i druge spise, ako im se rad uprave čini nepravilnim;

e) Da svakog člana koji nanosi uvrede ili materijalnu štetu, ne drži se propisa u lovu – prijavi upravi udruženja, odnosno lovačkom sudu časti;

f) Svi članovi koji su uplatili saveznu članarinu primaju besplatno „Lovački glasnik“ i savezne članske karte sa kojima i ostale povlastice;

g) Imaju pravo na članske karte i na sve druge povlastice koje udruženje ishodi;

h) Redovni članovi imaju pravo da u lovove pozovu i goste, ali uz ograničenja koja uprava za tu godinu propiše. Gosti se unapred prijavljuju predsedniku ili upravitelju lova. Gosti se moraju pridržavati propisa kao i članovi.

 

– Dužnosti članova udruženja:

1. članovi udruženja su dužni da pomažu upravu u postizanju postavljenih ciljeva i zadataka;

2. da se strogo pridržavaju saveznih pravila, Zakona o lovu, te posebnih naredaba vlasti i Uprave udruženja;

3. u lovu svako nepoznato lice legitimisati, da li ima uredne lovačke isprave i da li je član Saveza. Ako se opire, predati ga organima javne bezbednosti;

4. uredno plaćati članske i druge doprinose. Ko ne plati na vreme svoje doprinose, nema pravo da lovi sve dok obaveze ne izmiri;

5. svake godine (do kraja januara) dokazati da je u protekloj godini ubio bar deset komada štetočina. Onaj ko to ne može da dokaže, dužan je da uplati udruženju odštetu od 5 do 50 dinara po komadu.

6. ulovljenu retku vrstu divljači član je dužan pokazati udruženju koje ima pravo prvenstva otkupa za svoju zbirku;

7. preko cele godine voditi tačan spisak pobijene divljači te do kraja januara podneti upravi udruženja izveštaj;

8. za vreme lovostaja članovi udruženja nemaju prava voditi svoje lovačke pse u lovište u svrhu obučavanja. U zabrane za priplod zabranjeno je pse uopšte uvoditi;

9. hrtovima i poluhrtovima je zabranjen lov;

10. u pojedinačnom lovu (buširanju), zabranjeno je da lovci obrazuju krug, polukrug ili lanac;

11. svaki član je dužan na poziv svog udruženja ili Saveza izlaziti na teren radi čuvanja ili hranjenja divljači i onda kada lov prestaje;

12. sa kola, saonica ili automobila, sa mrežama, zamkama i drugim nedopuštenim sredstvima, nije dozvoljen lov na zaštićenu (korisnu) divljač. Po pravilu, leteća divljač se gađa u letu, a trčeća u trku;

13. svaki se član u lovu mora strogo pridržavati reda i biti disciplinovan;

14. ni jedan član udruženja ne može sa lovom voditi trgovinu niti ubijenu divljač trampiti sa vrednosnim predmetom bilo koje vrste, pa ni za municiju;

15. svake godine pred sezonu lova, svaki lovac je dužan svoju pušku stručno pregledati;

16. svoje lovne isprave i oružje ne sme nikom pozajmljivati niti davati, naročito maloletnoj deci.

 

– Kazne članova. Radi discipline i međusobnog drugarskog ophođenja predviđene su sledeće kazne:

1. Usmenim ukorom uprave;

2. Pismenim ukorom ili opomenom;

3. Novčanom kaznom od 20 do 1000 dinara;

4. Isključenjem na izvesno vreme ili definitivno;

5. Osudom sudova za nečasna dela i krivolovsvo, isključuje se definitivno iz udruženja. Isključeni je dužan da člansku kartu vrati.

– Imovina i prihodi udruženja se sastoji iz pokretnih i nepokretnih objekata:

1. Pokretni objekti su divljač u lovištima, novčani prihodi, legati i drugi objekti koje udruženje dobije na poklon ili kupi iz zajedničkih sredstava;

2. Nepokretna imovina je zemlja, kuće i drugi objekti koje odruženje kupi ili dobije;

3. Prihodi udruženja su: upisnina, članarina, takse ubrane od gostiju, takse od novčanih kazni krivolovaca, od prodate žive ili ubijene divljači;

4. Imovina i prihodi se ne mogu podeliti među članstvom dogod postoji Udruženje. Imaju se upotrebiti za održavanje i čuvanje lovišta, izdavanje nagrada za hranjenje zaštićene i tamanjenje nezaštićene divljači, kao i za nabavku zaštićene (korisne) divljači za obnovu krvi i priplod.

 

– Uprava udruženja. Saveznim lovačkim udruženjem upravlja:

1. redovna i vanredna skupština udruženja;

2. upravni odbor udruženja;

3. nadzorni organ udruženja;

4. lovački sud časti,

– Redovna i vanredna skupština:

1. redovna skupština udruženja se drži svake godine najkasnije od 15.02. a saziva je uprava udruženja najmanje osam dana ranije pismenim pozivom. Skupštinu u ime uprave saziva predsednik ili njegov zamenik, sa naznačenim dnevnim redom. Skupština donosi pravovaljane odluke ako je prisutna bar polovina članova;

2. vanrednu skupštinu udruženja mogu sazvati upravni ili nadzorni odbor ako to zahtevaju interesi udruženja ili jedna petina članova, pismeno sa označenim dnevnim redom.

 

– Delokrug rada redovne i vanredne skupštine.

Redovna skupština prima izveštaj uprave (sekretara, blagajnika, upravitelja lova i nadzornog odbora);

Predsednik, pri otvaranju skupštine, predlaže zapisničara i dva overača zapisnika.

Nakon usvajanja izveštaja uprave, skupština usvaja budžet za narednu godinu; odlučuje o visini upisnine za nove članove; određuje članarinu za redovne i vanredne članove; donosi red lova za nastupajuću sezonu lova; određuje zabrane lova i čuvare; ustanovljava broj članova prema terenskim prilikama; određuje gde će se održati društveni lovovi itd. Na kraju skupština upravnom i nadzornom odboru daje razrešnicu i bira na jednu godinu novu upravu: predsednika, sekretara, blagajnika, upravitelja lova i najviše 15 odbornika, kao i dva do tri člana nadzornog odbora.

Skupština odlučuje da li će se izbor vršiti tajnim glasanjem (ceduljicama) ili javno (aklamacijom);

Sva mesta u upravi su počasna (uprava može sekretaru odrediti nagradu).

 

– Delokrug upravnog i nadzornog odbora

Na redovnoj sednici upravni odbor se sastaje najmanje pet puta godišnje. Saziva ih predsednik; na sednicama se raspravlja javno sem kod primanja i isključenja članova udruženja; odluke se donose većinom glasova prisutnih, a ako se glasovi podele, odlučuje predsednik; zainteresovane stranke se o odlukama uprave obaveštavaju pismeno. Na odluku nezadovoljna strane se može u roku 15 dana žaliti; u delokrug upravnog odbora idu sve tekuće stvari koje ne spadaju u delokrug skupštine, a posebno raspavlja o sledećem:

1. sastavlja izveštaje za skupštinu i Saveznu upravu;

2. odlučuje o molbama, žalbama i predlozima;

3. među lovcima populariše druželjublje i disciplinu;

4. određuje svoje predstavnike na skupštini Saveza i na drugim skupovima, sem političkih;

5. svako politiziranje u udruženju je najstrože zabranjeno;

6. sednice upravnog odbora udruženja može sazvati i odrediti dnevni red uprava saveza. Takvim sednicama prisustvuje delegat Saveza;

7. u delokrug uparvnog odbora spada i izricanje kazni.

– Predsednik je starešina udruženja i zastupa ga pred vlastima, Savezom i drugim. Stara se o ispunjavanju pravila i zakonskih propisa; predsedava skupštinom i sednicama; naređuje, prema odlukama uprave, isplate; potpisuje sa sekretarom sva akta; na predlog uprave ili upravnika lova, određuje društvene lovove, poziva goste (prema pravilniku) itd.

– Potpredsednik udruženja je zamenik predsednika.

– Sekretar vodi svu prepisku udruženja, zapisnike i sednice skupštine. Potpisuje sva akta udruženja sa predsednikom i stara se da se sve odluke iz skupštine i uprave izvršavaju. Stara se da se podaci za statistiku prikupe na vreme i srede.

– Upravitelj lova se bira između članova uprave. Treba da bude sposoban da održava red u udruženju i pri lovovima. Treba da daje predloge upravi za: održavanje reda i discipline, kako da se divljač očuva zimi i hrani, kako da se tamane štetočine, da nadgleda lovočuvare i da pazi da se članovi pridržavaju reda, člana koji ne pobije dovoljan broj štetočina predloži za kaznu.

– Blagajnik udruženja rukuje društvenom imovinom, ubira upisninu, članarinu i ostale uplate. Za svoj rad snosi moralnu i materijalnu odgovornost. Blagajnik može u ručnoj blagajni držati najviše 1000 dinara. Dužan je u svako doba o svom poslovanju pokazati knjige i gotovinu predsedniku, članovima nadzornog odbora i Saveza, kad ovi to zatraže.

– Nadzorni odbor udruženja se bira na skupštini i sastoji se od dva do tri člana, od kojih jedan treba da poznaje knjige i račune. Ima pravo u svako doba da zatraži od blagajnika knjige radi pregleda. O eventualnim nepravilnostima zapisnikom izveštava upravni odbor. Na glavnoj godišnjoj skupštini nadzorni odbor podnosi izveštaj o svom radu.

– Pravozastupnik udruženja bira se ako to potrebe udruženja traže. Bira ga upravni odbor iz redova pravnika.

– Lovački sud časti bira se po potrebi i to za sporove nastale između uprave i pojedinačnih članova. U takvim slučajevima svaka strana bira sebi po jednog člana iz redova Saveza lovačkog udruženja, a određeni članovi biraju sebi trećeg člana. Lovački sud časti radiće po pravilniku koji propiše Savez lovačkih udruženja za Dunavsku banovinu.

– Opšte odredbe. Za sva pitanja koja nisu ovim Pravilima predviđena, tražiće se uputstva od uprave Saveza lovačkih udruženja za Dunavsku banovinu i prema njima će se upravljati.

– Razrešenje udruženja. Savezno lovačko udruženje se razrešava ako ostane bez lovnog terena duže od jedne godine, ako samo o tome donese odluku ili ako ga vlasti na predlog Saveza lovačkog udruženja za Dunavsku banovinu razreše zbog neizvršenja postojećih pravila i ostalih zakonskih propisa;

Pre razrešenja udruženja, uprava je dužna da izvrši sve svoje obaveze;

Skupština ne može doneti punovažnu odluku ako na njoj nije prisutno bar dve trećine članova;

Ako se u roku od jedne i po godine ne organizuje novo savezno lovačko udruženje, celokupna imovina prelazi u vlasništvo Saveza lovačkih udruženja za Dunavsku banovinu.

Usvajanjem ovih pravila gube se važnosti dosadašnjih pravila. Rad udruženja u moralnom i materijalnom pravcu se nastavlja.

Član 25.

Ova pravila su u saglasnosti sa pravilima Saveza lovačkih udruženja za Dunavsku banovinu.

Na skupštini udruženja od 19.01.1936. godine ova pravila su bez ikakve izmene usvojena.

U Srbobranu, 19.01.1936. godine

Za upravu „Saveznog lovačkog udruženja u Srbobranu“

Sekretar: Vlad Zaremski s.r.

MP

Predsednik: Miković Lazar s.r.

Overači: Toša Nićin, Gavra Đurđev

 

Kraljevska banska uprava Dunavske banovine

II/2 broj: 73050

8. novembar 1935. god.

Novi Sad

 

Na osnovu pagrafa 4 Zakona o udruženjima, zborovima i dogovorima od 18.09.1931. godine i paragrafa 78 Zakona o lovu od 05.12.1931. godine, ova se pravila odobravaju.

 

MP

Zamenik Bana (pomoćnik)

Branko L. Sekulić s.r.

 

Uprava „Savezna lovačkih udruženja za Dunavsku banovinu“

Broj: 247/1936

U Novom Sadu, 21.01.1936. god.

Ova pravila su sravnjena sa originalom, te pošto nisu menjana, to se na osnovu člana 27-28 Pravila „Saveza lovačkih udruženja za Dunavsku banovinu“ odobravaju.

Sekretar (potpis nečitak)

Predsednik: mr Joca Divild