Utorak, 27 Oktobar 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Znanje i praksa (174)

Tehničko-ekonomske osnove izgradnje postrojenja za savremenu doradu i skladištenje voća i povrća na komercijalnim porodičnim gazdinstvima – pojedinačnim i udruženim (32)

 

 

11. Da li se skladištenje isplati?

 

 

 

 

 

Izbor i gradnja skladišta

Skladište treba da zadovolji potrebe korisnika. U prethodnim poglavljima naznačeno je šta je potrebno za čuvanje koje biljne vrste, povrća ili voća. Pored toga, mora da je na raspolaganju dovoljno prostora za skladištenje. Da bi površina skladišta bila manja, manji potreban plac, te da bi bila manja spoljnja površina, manje izolacionih materijala i manji gubici, skladišta su visoka. Njihova visina je usklađena sa visinom koja se postiže podizanjem paleta viljuškarem.

Ukoliko pojedinom gazdinstvu treba prostor za skladištenje, na primer, 200 tona jabuke, može lako da izračuna veličinu skladišta. Kada dođe do podatka o ceni biće neprijatno iznenađen, ona će biti vrlo visoka po jedinici težine. Skladište kapaciteta koji je osam puta veći od ovog koštaće četiri do pet puta više. Dakle, cena po jedinici težine će u nekim slučajevima biti i dvostruko niža. Pošto se u tom slučaju smanjuje specifična površina objekta, površina po jedinici težine uskladištenih plodova, realno je da će i potrošnja električne energije biti manja.

Zaključak je, skladište samo za svoje potrebe, samostalno, grade samo najveći proizvođači. Svim ostalim preporučuje se udruživanje sa više drugih. Najčešće se to ostvaruje osnivanjem interesne zadruge, kooperative. Pored cene skladišta tada ima i drugih prednosti, dele se i ostali troškovi: projekat, pribavljanje i vrednovanje ponuda, tehničko-ekonomska studija, izgradnja trafo stanice i kablova za napajanje, gradnja, nadzor i svi ostali koji prate realizaciju ovakvog objekta. Takođe se kasnije dele i troškovi eksploatacije, nadzora i održavanja.

Pravilan izbor skladišta, u skladu sa preporukama u prethodnim člancima, takođe je od velike važnosti. Pri tome je od njajvećeg značaja da se izabere ono koje biljnoj vrsti odgovara. Za čuvanje plodova većine vrsta voća i povrća nisu potrebna skladišta, hladnjače sa ULO atmosferom, jer je njihov vek trajanja suviše kratak da bi bilo ekonomski isplativo skladištiti ih u takvim uslovima, a efekat ULO atmosfere nije kod svih plodova podjednako koristan.

Potencijalno trajanje skladištenja najviše zavisi od intenziteta disanja –respiracije neke biljne vrste. Što je intenzitet veći, bez obzira na temperaturu i relativnu vlažnost vazduha, trajanje skladištenja, do pojave znatnih oštećenja, je kraće. Na sl. 2 prikazano je trajanje skladištenja hlađenjem za najzastupljenije biljne vrste voća i povrća. Intenzitet resipiracije izražen je kroz količinu ugljendioksida koju uskladištene biljne vrste voća i povrća oslobađaju.

Zavisnost moguće dužine skladištenja od respiracije – skladištenje hlađenjem; 1– luk, 2– krompir, 3– mrkva, 4– jabuka/kruška, 5– breskva, 6– nektarina, 7– jagoda, 8– šampinjoni, 9– kupus

Još 1821. godine je naučnik Berard uočio da voće i povrće čuvano u atmosferi sa manje kiseonika ima usporen metabolizam, respiraciju. Početkom dvadesetog veka ova osobina detaljno je istražena, a nakon pedesetih godina počinje i razvoj skladišta, hladnjača, sa kontrolisanom atmosferom. To je posebno ubrzano kada je, zbog štetnosti po ljudsko zdravlje, zabranjena primena hemijskih sredstava za usporavanje respiracije. Na sl. 3 prikazano je vreme čuvanja jabuka u zavisnosti od količine kiseonika u vazduhu, atmosferi u skladištu.

Smanjenje respiracije plodova jabuke u zavisnosti od sadržaja kiseonika pri čuvanju na +3°C

Uočava se da intenzitet respiracije, disanja, smanjenjem sadržaja kiseonika značajno opada. Pri tome je granična vrednost oko 1%, jer bi, ukoliko kiseonika bude još manje, došlo do druge vrste gubitaka, anaerobnog disanja – fermentacije. Proizvođačima koji imaju iskustva sa skladištenjem poznato je da su gubici plodova jabuke pri čuvanju u ULO hladnjačama do 1%, dok se pri čuvanju u konvencionalnim, samo sa hlađenjem, kreću u granicama 7-10%. Ponekad, kada su uslovi u berbi loši, oni mogu da budu i do 40%.

Pri izboru skladišta treba voditi računa o kvalitetu i garancijama koje se nude. To se posebno odnosi na hladnjače sa kontrolisanom atmosferom, ULO. Najvažnije što treba razmotriti je:

 • kakav je izolacioni materijal, da li u njemu ima toksičnih materijala (neki ponuđivači mogli bi da ponude materijale koji su u EU zabranjeni),
 • da li se obezbeđuje puna zaptivenost i da li zadovoljava test hermetičnosti pri nadpritisku 30 mm vodenog stuba, odnosno 300 Pa (paskala),
 • kojim postupkom je ostvareno povezivanje panela i veza sa podom, kolika je trajnost te veze i koji se troškovi održavanja očekuju,
 • koliko je vreme potrebno za postizanje željenog režima rada (preporuka je da ne bude duže od 36 sati),
 • za koje vreme se ostvaruje zacrtani režim nakon iznošenja dela plodova i koliki deo plodova sme da se iznese, a da on ponovo može da se uspostavi,
 • koji je uređaj predviđen za sniženje udela kiseonika, odnosno obogaćivanje azotom,
 • koji je uređaj predviđen za kontrolu udela i uklanjanje etilena,
 • koji je uređaj predviđen za kontrolu udela ugljendioksida,
 • kakav je sistem za kontrolu i upravljanje svih parametara i radnih sklopova,
 • da li postoji zaštita odvijanja procesa u slučaju nestanka električne energije,
 • kakva je povezanost parametara, odnosno nezavisnost pojedinih komora, te uticaj na parametre u drugim komorama ukoliko se u jednoj sprovode aktivnosti,
 • šta je potrebno od materijala za tekući rad skladišta,
 • koliko se očekuje da bude potrošnja energije za prosečne klimatske uslove na lokaciji,
 • da li se obezbeđuje projekat i pomoć pri dobijanju svih potrebnih dozvola,
 • da li postoji uputstvo za način skladištenja predviđenog biljnog materijala i sorti i drugo.

Savremeno skladište sa kontrolisanom atmosferom

Pri izboru dobavljača razmotriti reference, konsultovati one koji takvo već koriste, a veliku pomoć mogu da pruže stručne i projektantske organizacije, kao i poznavaoci ove oblasti sa fakulteta ili instituta.

Kada je skladište izgrađeno isporučilac i izvođač dužni su da demonstriraju rad, da se provere ugovoreni parametri i da se obuče rukovaoci.